Rusia i vjen në ndihmë Serbisë, i dërgon 87 doktorë ushtarakë

MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 3, 2020: An Ilyushin Il-76 strategic airlifter of the Russian Aerospace Forces prepares for a charter flight from Chkalovsky Airport to Serbia, carrying medical equipment and professionals to help counter the spread of the COVID-19 infection. Russian Defence Ministry/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Càìîëåò Èë-76 ÂÊÑ Ðîññèè íà àýðîäðîìå ×êàëîâñêèé ïåðåä îòïðàâêîé â Ñåðáèþ îáîðóäîâàíèÿ è ñïåöèàëèñòîâ äëÿ áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñîì COVID-19. Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ÐÔ/ÒÀÑÑ

Pas Kinës dhe BE, Serbisë në ndihmë i ka ardhur edhe Rusia. Sipas medias ruse Tass, plot 87 doktorë ushtarakë të Rusisë janë dërguar drejt Serbisë, por përveç tyre edhe materiale speciale mjekësore, maska, si dhe 16 sende ushtaraka, pa potencuar konkretisht se për çfarë bëhet fjalë.

Deri tani Serbia ka raportuar për 1476 raste të personave të infektuar me Kovid19, por edhe 39 vdekje./Foldrejt.com