Të bashkangjitur gjeni materialin për vend pune.

SEEU Career Centre

South East European University
Illindenska bb, bldg. 700.03
1200 Tetovo.
Rep.of Macedonia

Tel:   +389 44 356 088
Fax:  +389 44 356 189