Në vitin 1885 Universiteti i Oxfordit hap për herë të parë dyert për shkollimin e gjinisë femërore!
Në Marok, Fatima el Fihrije synon ndërtimin e univeristetit të parê në llojin e tij si në botën arabe po ashtu edhe atë perëndimore dhe kjo në shekullin e tretë të hixhrietit që korespondon me vitin 859.
Ndërsa Ibn Hazmi thoshte: Gratë andaluziane punonin në fusha të ndryshme: Në mjekësi, mësuesi, prodhimtari dhe qepjen e pëlhurave.